จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านการเล่น  เด็กได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเองทั้งใน
           และนอกห้องเรียน  มีตารางกิจกรรมประจำวันทั้ง
   6  กิจกรรม   เพื่อเด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย   อารมณ์ – จิตใจ
           สังคม   และสติปัญญา   ให้เหมาะสมกับวัย  และยังเสริมประการณ์พื้นฐาน ด้านว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ


                                                                                    กลับหน้าหลัก