1.     กิจกรรมพัฒนากล้าเนื้อใหญ่ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้าเนื้อใหญ่
                                             และความคล่องแคล่ว เช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง
                               2.      กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือตา เล่นเกมการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์
                               3.     การพัฒนาอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทและปฎิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
                                           และศาสนาที่นับถือโดยผ่านการเล่นในมุมต่าง ๆ หรือกิจกรรมเสรี
                               4.      พัฒนาการคิด ให้เด็กมีความคิดรวบยอดและสังเกต จำแนก โดยการเล่นเกมการศึกษาทั้งเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
                                         และการสนทนาในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
                               5.    พัฒนาภาษา ใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดและการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน
                               6.    การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึกของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว           
                                       โดยใช้กิจกรรมศิลปะและ 
การเคลื่อนไหวและจังหวะ ตลอดจนกิจกรรมกลางแจ้ง เช่นการเล่นน้ำ เล่นทราย

                                                                                                             กลับหน้าหลัก