1.1    จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งเป็นการสะท้อน  พัฒนาการเด็ก
             1.2    เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ  ความสนใจ  ความแตกต่างระหว่างบุคล  และบริบทของสังคมที่   เด็กอาศัยอยู่ เพื่อ                        มั่นใจว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความหมายสัมพันธ์และเคารพต่อการมีส่วนของเด็กและครอบครัว
        
     1.3     การจัดประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยการสัมภาษณ์ สังเกต และทดสอบ ซึ่งจัดไว้เป็น
                      ส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์
             1.4     ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

                                                                                                        กลับหน้าหลัก