ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่น

 


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

           

                                                                           พันธกิจ

               ๑.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  แก่บุคลากรทุกระดับ  โดยเน้น
                        จิตตารมณ์ความรัก  และการแบ่งปัน         

                  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด
                         วิเคราะห์   และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.    ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักพัฒนาทักษะชีวิต  และดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นความพอเพียงภายใต้สภาวะ  ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิจารณญาณ

๔.     ส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

๕.    ส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น    วัฒนธรรม   ประเพณีและ   เอกลักษณ์ความเป็นไทย

๖.      พัฒนาบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้   และส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน       

                                                                             เป้าหมาย

                    ด้านผู้เรียน

            นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้  และใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างมีวิจารณญาณ  เสียสละตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รู้จักรักษาคุณค่าของความเป็นไทย   สามารถ ดำเนินชีวิตได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 


            

                      
                                                                                                    

 


 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
Last updated : 01-06-2008

 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com