วิสัยทัศน์ (VISION) ของโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

1.   มุ่งผลิตนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีมารยาทงาม มีระเบียบวินัยในตัวเอง เป็นผู้นำ และมีจิตใจรักความเป็นประชาธิปไตย มีความเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาส
2.   พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.   พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนให้ความร่มรื่นสะดวกและปลอดภัย
4.   มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1.  นักเรียน เด่นคุณธรรม และจริยธรรม

2.  มีความเป็นผู้นำ

3.  รักประชาธิปไตย

4.  ความเป็นเลิศทางวิชาการ

5.  จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน

6.  เอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.   มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

2.   ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้นำ

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

4.   มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการและมีการพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวัย

5.  จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร่มรื่น สะดวก สบายและปลอดภัย

6.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่