โรงเรียนในเครือ

นารีวิทยา  ราชบุรี
นิรมล  ชุมพร
ดาราสมุทรภูเก็ต  ภูเก็ต
ถนอมศรีศึกษา  เบตง
ดรุณศึกษา  นครศรีธรรมราช
ธิดาแม่พระ  สุราษฎร์ธานี