รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน

                      ซิสเตอร์ประยงค์ศรี                               แย้มสุนทร                              ผู้รับใบอนุญาต

                     ซิสเตอร์วีนา                                           ชุนฟ้ง                                     ผู้จัดการ

                     นางเพ็ญแข                                            กันภัย                                     ผู้แทนกระทรวง

                     บาทหลวงจีระศักดิ์                                ยงบรรทม                               ผู้ทรงคุณวุฒิ

                     นายไชยา                                                ระพือพล                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

                    นายนิมิตร                                              เอกวานิช                                  ผู้แทนองค์กรชุมชน

                    นางวิภาพรรณ                                        คูสุวรรณ                                 ผู้แทนองค์กรชุมชน

                    นายอดิสัย                                               ภูสุวรรณ                                 ผู้แทนผู้ปกครอง

                    พ.ต.ท.บุญเลิศ                                        อ่อนกลาง                                ผู้แทนผู้ปกครอง

                    นายประสงค์                                          สุยะดุก                                    ผู้แทนผู้ปกครอง

                    นางจีรพรรณ                                          เอส                                          ผู้แทนผู้ปกครอง   

                   นางวาสนา                                              เหมวิหค                                   ผู้แทนครู

                   นางเรณู                                                   ก้านกนก                                   ผู้แทนคร

TOP