ปรัชญาของโรงเรียน

      โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ทุกแห่ง มีปรัชญาการศึกษาที่มาจากจิตตารมณ์  และคติพจน์ของคณะซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของคณะว่า   "เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  พัฒนาสังคม"

1.  เด่นคุณธรรม หมายถึง  การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ในตัวนักเรียนให้ปรากฎเด่นชัดในการดำเนินชีวิตเช่น มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีน้ำใจ มีความกตัญญูรู้คุณ ความยุติธรรม ฯลฯ

2.  เลิศล้ำวิชา หมายถึง การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ  ฝึกฝนตนเอง ให้มีความสามารถและความชำนาญในการใช้ความรู้ของตนเองให้เต็มที่  คือเป็นเลิศในสิ่งที่ตนเรียนรู้

3.  พัฒนาสังคม หมายถึง การนำเอาความรู้ที่ตนได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  ด้วยจิตสำนึกว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  รู้จักเสียสละและรับใช้  ช่วยเหลือตามความสามารถและฐานะของตน  เพื่อยกระดับของสังคมให้ดีขึ้น