อาคารและสถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลังมีห้องเรียนและห้องประกอบดังนี้


ที่

ประเภทอาคาร

ห้องเรียน

ห้องประกอบการ

ห้องส้วม

หมายเหตุ

1

อาคารคาเร็ตโต

14

6

12

2

อาคารปาซอตตี

10

10

11

3

อาคารไมเคิล

2

2

6

4

อาคารหลุยส์ยีนา

3

-

7

5

อาคารอาคาทา

-

1

-

6

อาคารมีคาแอล

2

1

6

7

อาคารอังแนส

21

4

48

8

อาคารมารีอา

19

3

38

รวม

71

27

131


สิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการเรียนการสอน
- ห้องธุรการ-การเงิน 2 ห้อง
- ห้องรับแขก 4 ห้อง
- ห้องรับแขก 2 ห้อง
- ห้องครูใหญ่ผู้จัดการ 3 ห้อง
- ห้องวิชาการ 1 ห้อง
- โรงอาหาร 1 ห้อง
- ห้องสมุด 1 ห้อง
- ห้องดนตรีไทย-สากล 2 ห้อง
- ห้องประชุมครู 1 ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียน 1 ห้อง
- ห้องข้อสอบ โรเนียว 1 ห้อง
- ห้องพยาบาล 2 ห้อง
- ห้อง Sound-Lab 1 ห้อง
- ห้องจริยธรรม 1 ห้อง
- ห้องอุปกรณ์กีฬา 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง - ห้องสหกรณ์ของโรงเรียน 2 ห้อง - ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง
- สนามเด็กเล่น 4 สนาม
- โรงจอดรถ 2 โรง
- ป้อมยามรักษาความปลอดภัย 1 หลัง > - สวนหย่อม 2 สวน
- อาคารเรือนเพาะชำ 1 หลัง
- ห้องน้ำ 131 ห้อง