นโยบาย

1.       พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และสังคม

2.       ปลูกฝัง ค่านิยมที่ถูกต้องให้บุคลากรครูและนักเรียน มีจริยธรรม  คุณธรรม  โดยอาศัยหลักพระวรสาร

3.       ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ

4.       ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการ  เพื่อให้นักเรียนเปี่ยมด้วยความรู้   และมีทักษะ มีเหตุผล เป็นคนมีทรรศนะกว้าง  รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพของชีวิตในสังคม

5.       คุณสมบัติที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ  คือ มีวินัย   มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีความ เมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ