ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต


ชื่อผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่-ถึง

 

ชื่อครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่-ถึง
นายเลียวโอ ประดิษฐ์ศิลป์
นายกิจจา อนุวรรต
ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล
ซิสเตอร์วชิรา กฤษบำรุง
ซิสเตอร์จำเนียร ชุนฟ้ง
ซิสเตอร์อุไร ทัพศาสตร์
ซิสเตอร์จำเนียร ชุนฟ้ง
ซิสเตอร์อารี ม่วงโมรี
ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์

ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์
2507-2508
2508-2512
2512-2519
2519-2521
2521-2522
2522-2528
2528-2534
2534-2541
2542-2545

 
2546-ปัจจุบัน

นางเพ็ญพิศ โถปัญญา
นางสาวปราณี ไมตรีจิต
นางสาววิบูลย์เกียรติ ปาละบรรจง
นางสาวสมจิต แย้มกันชู
ซิสเตอร์บุญเรือน หมั้นทรัพย์
ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล
ซิสเตอร์ชนิด กาญจนนิชย์
ซิสเตอร์เรณู จวบสมัย
นางสาวดวงจันทร์ โสดาบรรลุห์
ซิสเตอร์เรณู จวบสมัย
ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
ซิสเตอร์วรรณา เลาหบุตร
ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู
ซิสเตอร์ดารารัตน์ เพ่งพินิจ
ซิสเตอร์สายทิพย์  ระดมกิจ
ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
 

2507-2508
2508-2509
2509-2511
2511-2512
2512-2513
2513-2515
2515-2518
2518-2519
2519-2524
2524-2529
2529-2533
2533-2536
2536-2542
2542 - 2544
2545 - 2546
2547 -ปัจจุบัน