ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตเป็นโรงเรียนคาทอลิกตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองฯจังหวัดภูเก็ตสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 ณ บ้านเลขที่ 13 ถนนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บนเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 400 ตารางวา   โดยมีฯพณฯเปโตรคาเร็ตโตผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประมุขมิสซังราชบุรีในขณะนั้นเป็นผู้ดำริและขออนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น โดยมอบให้คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินกิจการ ต่อมาคณะซิสเตอร์ฟรังกัน ได้ลากลับสหรัฐอเมริกาและได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินกิจการต่อไป
                โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ปัจจุบันนี้ เปิดรับนักเรียนชาย หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่  กิจการของโรงเรียนได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดดังนี้

ปีการศึกษา   2507
     - ได้สร้างอาคาร คาเร็ตโต เป็นตึกเรียน 3 ชั้นขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 56 เมตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 ได้รับใบอนุญาตจัด ตั้งโรงเรียนโดยมี นางเพ็ญพิศ โถปัญญา เป็นครูใหญ่และนายเลียวโอ ประดิษฐ์ศิลป์ เป็นผู้จัดการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-3 จำนวนครู 8 คน นักเรียน 130 คน

ปีการศึกษา  2508
     - เปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่เป็นนายกิจจา   อนุวรรต และนางสาวปราณี ไมตรีจิต
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 173 คน ครู12 คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-6

ปีการศึกษา  2509
     - ขยายชั้นเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     - นางสาววิบูรณ์เกียรติ ปาละบรรจง เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา  2512
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ซิสเตอร์ฟรังซิสกันกลับประเทศสหรัฐอเมริกา   ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล เป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญเรือน หมั้นทรัพย์ เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา  2513
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่จากซิสเตอร์บุญเรือน หมั้นทรัพย์เป็นซิสเตอร์ประไพ  สุขะกูล  
     - สร้างสนามบาสเกตบอล   และห้องน้ำเพิ่ม 7 ห้อง

ปีการศึกษา  2516
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่จากซิสเตอร์ประไพ  สุขะกูล  เป็น ซิสเตอร์ชนิด  กาญจนวนิชย์
     - ให้ทุนครูไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือ ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์
     - สร้างถนนคอนกรีตทางเข้า ออกโรงเรียน
     - สร้างศาลาพักร้อน 3 หลัง

ปีการศึกษา  2518
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่จากซิสเตอร์ชนิด  กาญจนวนิชย์ เป็น  ซิสเตอร์เรณู  จวบสมัย
     - ขยายกิจการ เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2
     - มีนักเรียน 451 คน  ครู 19 คน

ปีการศึกษา  2519
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งผู้จัดการจากซิสเตอร์เรณู จวบสมัย เป็นซิสเตอร์วชิรา  กฤษบำรุง  และตำแหน่งครูใหญ่จากซิสเตอร์เรณู   จวบสมัย เป็น นางสาวดวงจันทร์  โสดาบรรล
ุ      - ส่งครูไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศพิลิปปินส์  คือซิสเตอร์เรณู  จวบสมัย ไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์
     - ปิดทำการสอนมัธยมต้น  ขาดครูสอนมัธยม

ปีการศึกษา  2520สร้างกำแพงโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน
     - สร้างอาคารอนุบาลเชื่อมติดกับโรงอาหาร
     - สร้างโรงครัว 1

ปีการศึกษา  2524
     - เปลี่ยนตำแหน่งครูใหญ่และผู้จัดการจากซิสเตอร์วชิรา  กฤษบำรุง  และนางสาวดวงจันทร์ โสดาบรรลุ์  มาเป็นซิสเตอร์เรณู  จวบสมัย

ปีการศึกษา  2529
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  ตำแหน่งผู้จัดการจากซิสเตอร์ เรณู   จวบสมัย  มาเป็นซิสเตอร์   จำเนียร   ชุนฟ้ง  ตำแหน่งครูใหญ่จากซิสเตอร์ เรณู   จวบสมัยมาเป็น   ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์

ปีการศึกษา  2531
     - สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound –lab ) โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองจำนวน 50 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,095 คน ครู 38 คน

ปีการศึกษา  2532
     - โอนกิจการโรงเรียนไปสังกัดในมูลนิธิคาทอลิกสุราษฏร์ธานี    โดยมีพระสังฆราชประพนธ์   ชัยเจริญ ประธานมูลนิธิฯเป็นผู้รับใบอนุญาต
     - ซิสเตอร์จำเนียร  ชุนฟ้ง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
     - ขยายโรงอาหารเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณนักเรียน
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,175 คน ครู 37 คน

ปีการศึกษา  2533
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่จาก  ซิสเตอร์ศรีเวียง   อาภรณ์รัตน์  เป็นซิสเตอร์วรรณา  เลาหบุตร
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,275 คน   คร 43 คน

ปีการศึกษา  2534
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการจากซิสเตอร์จำเนียร ชุนฟ้ง เป็นซิสเตอร์อารี  ม่วงโมรี
     - สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน  กว้าง 10.50 เมตร ยาว 25 เมตร
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,364 คน ครู 49 คน

ปีการศึกษา  2535
     - เปลี่ยนแปลงหอพักนักเรียนประจำเป็นห้องเรียน 2 ห้องเรียน
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,435 คน  ครู 51 คน

ปีการศึกษา  2536
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่จากซิสเตอร์วรรณา  เลาหบุตร   เป็น  ซิสเตอร์ประพิศ  เอ็นดู
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,593 คน  ครู 54  คน

ปีการศึกษา  2537
     - เริ่มสร้างอาคารเรียนสี่ชั้น  ยาว  80 เมตร กว้าง 10 เมตร
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,630 คน  ครู 57 คน

ปีการศึกษา  2538
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,760 คน  ครู 59 คน

ปีการศึกษา  2539
     - อาคารสี่ชั้นสร้างเสร็จและใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว
     - นำคอมพิวเตอร์มาสอนในโรงเรียนเป็นครั้งแรก จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง
     - เริ่มสร้างอาคารโรงอาหาร ความยาว 88 เมตร กว้าง 10 เมตร
     - ได้รับป้ายแสดงโรงอาหารมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,956 คน   ครู 66 คน

ปีการศึกษา  2540
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,100 คน  ครู 63 คน

ปีการศึกษา  2541
     - สร้างห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้อง  จำนวน 40 เครื่อง เปิดสอนให้นักเรียนชั้น ป.5-6
     - ปรับปรุงประตูเข้า ออก ป้ายชื่อโรงเรียน ด้วยหินแกรนิต และรั้วและประตูอัลลอย
     - สร้างสถานที่ประดิษฐานพระรูปแม่พระ  บริเวณอาคารอนุบาล
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,198 คน  ครุ 75 คน

ปีการศึกษา  2542
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการจาก ซิสเตอร์อารี ม่วงโมร เป็นซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์และตำแหน่งครูใหญ่จาก ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู เป็นซิสเตอร์ดารารัตน์ เพ่งพินิจ
     - พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในด้านการสนทนาด้วยการจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
     - จัดสวนหย่อมหน้าโรงเรียน
     - ติดกันสาดหน้าอาคารเรียนคาเร็ตโตและสร้างโรงจอดรถครูอนุบาล
     - ติดติดป้ายปรัชญาและคติพจน์ของโรงเรียนบนอาคารเรียน
     - เปลี่ยนชื่อเรียกอาคารต่างๆจากอาคาร เป็นชื่อนักบุญทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล
     - ได้จัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้แก่ครูและบุตรครูในโรงเรียน
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,169 คน ครู 70 คน

ปีการศึกษา  2543
     - กั้นห้องครูใหญ่ให้เป็นสัดส่วน
     - ทำรางน้ำหน้าอาคารอักแนส
     - เปิดโครงการเสริมคณิตคิดเร็วในโรงเรียน
     - ในปีนี้ได้จ้างครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
     - ปรับปรุงห้องสมุด ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพิ่มให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและย้ายจากชั้นสองลงมาอยู่ชั้นล่าง เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า และให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้าอ่าน
     - จัดสวัสดิการให้กับครู โดยให้ทานอาหารฟร
     - ติดชื่ออาคารต่าง ๆ เป็นชื่อนักบุญทางศาสนาศริสต์
     - ติดปรัชญาโรงเรียนและคติพจน์ตามอาคารต่าง ๆ
     - สร้างบ่อบอล และกะบะทรายสำหรับเด็กอนุบาล
     - ซื้อเครื่องดนตรีสากลเพิ่ม
     - ซื้อเครื่องดนตรีไทย และเปิดสอนดนตรีไทย
     - ปรับปรุงห้องประชุม
     - ติดตั้งระบบโทรศัพท์ใหม
     - มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,264 คน ครู 89 คน
ปีการศึกษา  2544
     - จำนวนครูบรรจุ  85  คน  ครูพี่เลี้ยง  11  คน นักการภารโรง 10 คน นักเรียน  2,471  คน
     - ครูจ้างสอน  5 คน  ห้องเรียน  60  ห้อง
     - สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนประถม
     - ติดตั้งทีวีในแต่ละห้องเรียน
     - ทำสนามฟุตบอล  และปรับพื้นสนามฟุตบอลเก่า
     - ทำสวนหย่อม  และซุ้มสำหรับเด็กและผู้ปกครอง
     - ทำหลังคาระหว่างอาคารประถมกับอนุบาล
ปีการศึกษา  2545
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ ตำแหน่งครูใหญ่  จากซิสเตอร์ดารารัตน์  เพ่งพินิจ  เป็น ซิสเตอร์ สายทิพย์  ระดมกิจ
      - จำนวนครู 85  คน  ครูพี่เลี้ยง  8  คน  นักการภารโรง  10  คน  จำนวนห้องเรียน  64  ห้องเรียน  นักเรียน  2,617  คน
      - ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ติดแอร์
      - ซื้อเครื่องเล่นสนามนักเรียนอนุบาล
      - ราดยางสนาม  ถนนข้างหน้า  และหลังโรงเรียน
      - เปลี่ยนระบบเครื่องเสียง
      - ทำซุ้มหน้าโรงเรียน
      - เริ่มเปิดสอน  2  ภาษา  เริ่มชั้นอนุบาล  3  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  23  คน
      - ซื้อ ถังน้ำเย็นเพิ่ม  2 ถัง
      - สร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นอนุบาล

ปีการศึกษา  2546
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ ตำแหน่งครูใหญ่  จากซิสเตอร์ดารารัตน์  เพ่งพินิจ  เป็น ซิสเตอร์ สายทิพย์  ระดมกิจ
      - จำนวนครู 85  คน  ครูพี่เลี้ยง  8  คน  นักการภารโรง  10  คน  จำนวนห้องเรียน  64  ห้องเรียน  นักเรียน  2,617  คน
      - ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ติดแอร์
      - ซื้อเครื่องเล่นสนามนักเรียนอนุบาล
      - ราดยางสนาม  ถนนข้างหน้า  และหลังโรงเรียน
      - เปลี่ยนระบบเครื่องเสียง
      - ทำซุ้มหน้าโรงเรียน
      - เริ่มเปิดสอน  2  ภาษา  เริ่มชั้นอนุบาล  3  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  23  คน
      - ซื้อ ถังน้ำเย็นเพิ่ม  2 ถัง
      - สร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นอนุบาล

ปีการศึกษา  2547
     - เปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ ตำแหน่งครูใหญ่  จากซิสเตอร์ดารารัตน์  เพ่งพินิจ  เป็น ซิสเตอร์ สายทิพย์  ระดมกิจ
      - จำนวนครู 85  คน  ครูพี่เลี้ยง  8  คน  นักการภารโรง  10  คน  จำนวนห้องเรียน  64  ห้องเรียน  นักเรียน  2,617  คน
      - ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ติดแอร์
      - ซื้อเครื่องเล่นสนามนักเรียนอนุบาล
      - ราดยางสนาม  ถนนข้างหน้า  และหลังโรงเรียน
      - เปลี่ยนระบบเครื่องเสียง
      - ทำซุ้มหน้าโรงเรียน
      - เริ่มเปิดสอน  2  ภาษา  เริ่มชั้นอนุบาล  3  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  23  คน
      - ซื้อ ถังน้ำเย็นเพิ่ม  2 ถัง
      - สร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นอนุบาล