ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่น

 


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

           

                                                                           พันธกิจ

           ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ดีงาม  โดยเน้นอัตลักษณ์ของ
                       โรงเรียนคือ  รัก รับใช้ ให้อภัย  และสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายใน
                       โรงเรียน
                  ๒. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
                      สร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
                 ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต 
                   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัยในตนเอง  ยึดมั่นประเพณีวัฒนธรรม 
                    เป็นเยาวชนที่ดี  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
                 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนางานบริการ 
                  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
                 ๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครู  และผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่
                    อาเซียน

                                                                             เป้าหมาย

                    ด้านผู้เรียน

            ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  และใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างมีวิจารณญาณ  เสียสละตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  รู้จักรักษาคุณค่าของความเป็นไทย  สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่อาเซียน

 


            

                      
                                                                                                    

 


 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                 Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                             Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                            Last updated : 14-05-2012


 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com