ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่น

 


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.


 

                                                                                                      

                 สถิติจำนวนครู  นักเรียนและนักการภารโรง
                                              สถิติจำนวนครูแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

2546

11

82

93

2547

10

90

100

2548

11

94

105

2549

11

89

100

2550

5

90

95

2551

9

97

106

2552

6

91

97

2553
2554
2555
2556

            10
                 9
                12
                15

            80
               91
               84
               97

            90
               100
                96
              112

ครูอัตราจ้าง

                 1

4

                5

ครูพี่เลี้ยง

                 -

9

                9

ครูต่างชาติ

                6

19

                25

                                        
                            ส
ถิติจำนวนนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

2546

1,281

1,327

2,608

2547

1,305

1,337

2,642

2548

1,269

1,351

2,620

2549

1,250

1,328

2,578

2550

1,306

1,376

2,682

2551

1,413

1,457

2,870

2551

1,413

1,457

2,870

2552

1,453

1,463

2,916

           2553
              2554
              2555

          1,490
             1,383
             1,335

           1,496
              1,458
              1,382

        2,986
          2,847
          2,717

           2556

             1,363

              1,394

          2,757


                         สถิตินักการภารโรงแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

2546

6

4

10

2547

7

4

11

2548

6

6

12

2549

6

3

9

2550

5

8

12

2551

5

4

9

2552

18

 29 

47

              2553
             2554

           7
              7

               11
               11

            18
               18

          2555
             2556

           7
              7

            5  
                5

            12
               12

                                        


                                      


 


 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 

 

 
 

                               Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                             Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                            Last updated : 14-05-2012


 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com