ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่น

 


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.


 

                                โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๐๗  
            โดย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประมุขมิสซังราชบุรี คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนในระยะแรกเริ่ม   
ต่อมาคณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันได้ลากลับสหรัฐอเมริกา ฯพณฯ เปโตร   คาเร็ตโต จึงได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนต่อมาจนถึงปัจจุบัน
           โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตเป็นโรงเรียนคาทอลิก  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต   ตั้งอยู่  ณ บ้านเลขที่ ๑๓  ม. ๕ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง    จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๗ - ๖๒๑๒ – ๓๙๒, ๐๗ – ๖๒๓๕ - ๑๘๓โทรสาร ๐๗-๖๒๑๖-๓๖๔
   www.darasamuth.ac.th    Email: darasamuth_p@ hotmail.com      
            ปัจจุบันนี้ เปิดรับนักเรียนชาย หญิง  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และเปิดทำการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Programme)ตั้งปีการศึกษา ๒๕๔๕ 

            ผู้รับใบอนุญาต  นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์

            ผู้จัดการ             นางสาวดรุณี  ศรีมงคล

                           ผู้อำนวยการ       นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์

     ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๙๑๖   คน  ครู  ๑๒๕  คน  ครูไทย ๙๗  คน  ครูต่างชาติ ๑ คน
     ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
  ๒,๙๘๔   คน  ครู  ๑๒๕  คน  ครูไทย ๙๐  คน  ครูต่างชาติ ๑๔ คน
     ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
  ๒,๘๔๗   คน  ครู  ๑๒๕  คน  ครูไทย ๑๒๖  คน  ครูต่างชาติ ๑๔ คน
     
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ,๗๑๗ คน ครู ๑๑๕  คน ครูไทย ๙๖ คน ครูต่างชาติ  ๒๓ คน
    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ,๗๕๗ คน ครู ๑๑๒ คน ครูไทย ๑๓๑ คน ครูต่างชาติ  ๑๙  คน

 

 

         

 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com
   
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร
    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  

วิชาการ.คอม
  

ค้นหาข้อมูล


 
 
 

 

 
 

                    Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                             Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                            Last updated : 14-05-2012


 
     © Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com