ประวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่น

 


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 


         
ปรัชญาของโรงเรียน
             
                           


                     1.       เด่นคุณธรรม  หมายถึง  การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ  ในตัวนักเรียนให้ปรากฎ
เด่นชัดในการ
ดำเนินชีวิตเช่น มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีน้ำใจ มีความกตัญญูรู้คุณ
ความยุติธรรม ฯลฯ

                    
2.   เลิศล้ำวิชา     หมายถึง   การหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ    ฝึกฝนตนเอง  ให้มี
ความสามารถและความชำนาญในการใช้ความรู้ของตนเองให้เต็มที่  คือเป็นเลิศในสิ่งที่ตนเรียนรู้

                      3.  พัฒนาสังคม
   หมายถึง    การนำเอาความรู้ที่ตนได้รับมาให้เกิดประโยชน์ต่อตน
เอง  ครอบ
ครัวและสังคม   ด้วยจิตสำนึกที่ว่า “ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม”   รู้จักเสียสละและ
รับใช้  ช่วยเหลือตาม
ความสามารถและฐานะของตน  เพื่อยกระดับของสังคมให้ดีขึ้น
 

         วิสัยทัศน์
                              “มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม                    เลิศล้ำทางการศึกษา

                ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี                                    มีทักษะชีวิตดี

                นิยมความเป็นไทย                                            ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

                พร้อมอุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น                           สร้างสรรค์ชีวิตยึดเศรษฐกิจพอเพียง”

 

      


                                                                                                                                   

 

 

 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 

 

 
 

                                     Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                             Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                            Last updated : 14-05-2012


 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com