ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่นทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

    นโยบาย

1.      จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.     จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

3.    จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

4.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

              


    

                                                                                         


                                                                                                                
 
 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

                                  Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                             Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                            Last updated : 14-05-2012


 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com