ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่นทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 


 


ชื่อผู้จัดการ

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่-ถึง

 

ชื่อครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่-ถึง

นายเลียวโอ ประดิษฐ์ศิลป์
นายกิจจา อนุวรรต
ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล
ซิสเตอร์วชิรา กฤษบำรุง
ซิสเตอร์จำเนียร ชุนฟ้ง
ซิสเตอร์อุไร ทัพศาสตร์
ซิสเตอร์จำเนียร ชุนฟ้ง
ซิสเตอร์อารี ม่วงโมรี
ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์


ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์
ซิสเตอร์อุรษา  ทองอำไพ
ซิสเตอร์อุษณีย์  เหมบุตร
ซิสเตอร์ประยงค์ศรี  แย้มสุนทร
ซิสเตอร์วีนา   ชุนฟ้ง

ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์
ซิสเตอร์อุรษา  ทองอำไพ
 ซิสเตอร์ดรุณี ศรีมงคล

2507-2508
2508-2512
2512-2519
2519-2521
2521-2522
2522-2528
2528-2534
2534-2541
2542-2545


2546-2548
2548-2549
2549 - 2550
2551-2553

2553
2554
2555
2556-ปัจจุบัน

นางเพ็ญพิศ โถปัญญา
นางสาวปราณี ไมตรีจิต
นางสาววิบูลย์เกียรติ ปาละบรรจง
นางสาวสมจิต แย้มกันชู
ซิสเตอร์บุญเรือน หมั้นทรัพย์
ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล
ซิสเตอร์ชนิด กาญจนนิชย์
ซิสเตอร์เรณู จวบสมัย
นางสาวดวงจันทร์ โสดาบรรลุห์
ซิสเตอร์เรณู จวบสมัย
ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
ซิสเตอร์วรรณา เลาหบุตร
ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู
ซิสเตอร์ดารารัตน์ เพ่งพินิจ
ซิสเตอร์สายทิพย์  ระดมกิจ
ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
ซิสเตอร์มีนา   อดุลย์เกษม
ซิสเตอร์มีนา   อดุลย์เกษม

ซิสเตอร์ประยงค์ศรี  แย้มสุนทร
ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์

 

2507-2508
2508-2509
2509-2511
2511-2512
2512-2513
2513-2515
2515-2518
2518-2519
2519-2524
2524-2529
2529-2533
2533-2536
2536-2542
2542 - 2544
2545 - 2546
2547 - 2548
2548 - 2549
2549 - 2551
2552-2554
2555-ปัจจุบัน
 


 


                                                                                                                                                             


 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
           
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร
    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  

วิชาการ.คอม
 

ค้นหาข้อมูล


 

 

 

 
 

                                  Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                                                  Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                                                       Last updated : 14-05-2012


 

                © Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com