หน้าที่ / ความรับผิดชอบ
 1.  ทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยแก่ชุมชนตามเวลาและโอกาส
 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
 3. ส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนที่มีความสนใจ มีความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 4. ส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เข้าใจการทำงานร่วมกันตามแบบประชาธิปไตย
 5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาช่วยกิจกรรมของโรงเรียน

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

 1. สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดกับผู้ปกครอง

 2. ส่งข่าวสาร แจ้งความเคลื่อนไหว ก้าวหน้า หรือเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนให้ผู้ปกครองชุมชนทราบ

 3. ร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมกับนโยบายที่กำหนดไว้

 4. ร่วมจัดทำวารสารโรงเรียน

 5. เป็นสื่อกลางระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

 6. ศึกษาจิตตารมณ์แห่งการเป็นครู ตามหนังสือคู่มือ

           

            งานประชาสัมพันธ์  เป็นงานที่ให้ข่าวสารข้อมูลตามความเป็นจริง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ สัมพันธ์กับงานกลุ่มสาระและฝ่ายต่างๆ  โดยมีงาน

ส่วนปีการศึกษา 2548 ได้จัดให้มียุวประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียน รู้จัก มีความกล้าในการแสดงออก นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยนักเรียนด้วยกัน