ฝ่ายธุรการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตได้กระหนักถึงความสำคัญของการจัดระบบงานที่เป็นไปตามหลักของงานด้านธุรการทางฝ่ายจึงได้จัดระบบระเบียบเพื่อความสะดวกต่อการจัดการและได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในหน่วยงานเพื่อให้งานได้ออกมามีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ทางฝ่ายได้มีงานหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

                                                                      งานเอกสาร
                                                                       งานประชาสัมพันธ์
                                                                      งานสารบรรณ
                                                                      งานด้านการเงิน-บัญชี
                                                                      งานสารสนเทศ
                                                                      งานเทะเบียน