งานวิชาการ  ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญของโรงเรียน ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ  วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องและครอบคลุมการเรียนรู้ที่คาดหวัง  เน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านพุทธิพิสัย  ทักษพิสัย และจิตพิสัย   

  ฝ่ายวิชาการประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาาสตร์สังคมศึกษา,ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ โดยแต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร  จัดทำแผนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน มีการผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง  โดยหัวหน้าหมวดและหัวหน้าระดับชั้น  เพื่อนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

     การวัดผลและประเมินผล  ทางโรงเรียนได้จัดกระบวนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต  การทดลอง การเล่าเรื่อง  การสอบย่อย การแสดงบทบาทสมมุติ การรวมผลงาน โครงงานและสอบปากเปล่า ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน  การวัดผลเป็นงานหนึ่งของฝ่ายวิชาการ  ซึ่งทำหน้าที่วัดผลและประเมินผลของผู้เรียน  การรับรองผลการเรียน แจ้งผลการเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทราบหลังจากมีการวัดผลและประเมินผล  ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหมวดวิชาต่างๆ จะปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน

bullet

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

bullet Bilingual 
   
bullet หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
bullet โครงสร้างงานฝ่ายวิชาการ 2548      

                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

  1. ภาษาไทย

  2. สังคมศึกษา

  3. คณิตศาสตร์

  4. วิทยาศาสตร์

  5. ภาษาอังกฤษ

  6. ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี

  7. การงานและเทคโนโลยี

  8. สุขศึกษาและพลศึกษา