โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต มีครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ฝ่ายบุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

             
งานสรรหา  บรรจุ และ แต่งตั้งบุคคลากร
             
งานธำรงรักษา
              งานพัฒนาบุคลากร
              งานสวัสดิการ