ผลงานและความภาคภูมิใจ

                    ผลงานที่ปรากฏและแสดงถึงประสิทธิผลจนเกิดความภาคภูมิใจของโรงเรียน  

          ปีการศึกษา   ๒๕๕๑

๑.       ครูที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการครูดีเด่น” ในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๕๑  จำนวน๓ ท่าน  ได้แก่  นางพิกุลชยา  จินณรัตน์    นางสาวกาญจนา  มวลสกุล   นางสาวนงนุช  อรินพ่าย

๒.    เด็กชายกนกพิชญ์  วัฒนไพบูลย์    ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  เข้าสู่โครงการ ๒

๓.    เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์สุธากุล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ครั้งที่  ๒๑  ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔.    เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์สุธากุล  ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าสู่โครงการ ๒

๕.    เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์สุธากุล  ได้รับรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โครงการอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าสู่โครงการ ๒

๖.     เด็กชายศุภวิชญ์   แกล้วกล้า    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาค   ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ครั้งที่  ๒๑  ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๗.    เด็กชายศุภวิชญ์   แกล้วกล้า    ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าสู่โครงการ ๒

๘.    เด็กชายศุภวิชญ์   แกล้วกล้า    ได้รับรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โครงการอัจริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าสู่โครงการ ๒

๙.     เด็กชายกนกพิชญ์  วัฒนไพบูลย์    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง   การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค   ช่วงชั้นที่  ๒  จากงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้  ปี  ๒๕๕๑  จังหวัดสงขลา

๑๐. เด็กชายศุภสิน  เสงี่ยม  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค   ช่วงชั้นที่  ๒  จากงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้  ปี  ๒๕๕๑  จังหวัดสงขลา

๑๑.  เด็กชายศุภสิน  เสงี่ยม  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  การทดสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ  

  วิชาคณิตศาสตร์ จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

๑๑.  เด็กหญิงพานิชย์  ตั้งจักร   เด็กหญิง เจกิตาน์  แสงเกตุ เด็กชายอรรถสิทธิ์   หะสันและ     เด็กชายกรเทพ

        ตี้สกุล  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัด   และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒  ระดับ

         ภาคใต้  ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

๑๒. เด็กหญิงภัณฑิรา  ยังสืบตระกูล   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   ประกวดวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

๑๓.  เด็กหญิงณัฐณิชา   สุนทรัช   ได้รับรางวัลรองชนะเลิส  การแข่งขันรายการเทควันโด ชอง คี ยอง คัพ 

         ภาคใต้ ครั้งที่ ๗  ประเภทยุวชน  อายุ  ๗-๘  ปี

๑๔. เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีชัย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐  การแข่งขันกรีฑา

        จังหวัดภูเก็ต

๑๕. เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีชัย   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        สุราษฎร์ธานี-เทพมิตร สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๒

๑๖.  เด็กชายณัฐพงศ์   สมชัยยา   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  แข่งขัน “ธารน้ำ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ

         ครั้งที่ ๑”  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๗.  เด็กชายณัฐพงศ์   สมชัยยา   ได้รับรางวัลชนะเลิศ    เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ณ ประเทศมาเลเซีย

๑๘. เด็กชายชัยรัช   นกแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ    แข่งขัน “ธารน้ำ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑” 

        จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุวชน ๗-๘ ปี

๑๙. เด็กหญิงธรณ์ธันย์   แสงขำ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน  กรมหลวงชุมพรเทควันโด

        แชมเปี้ยนชิพ ๒๐๐๘

๒๐. เด็กหญิงธรณ์ธันย์   แสงขำ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน  The 11st Thailand taekondo

         Championships

๒๑. เด็กหญิงธรณ์ธันย์   แสงขำ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่ง

        ประเทศไทย

๒๒. เด็กชายศิวกร   แสงขำ   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรมหลวงชุมพรเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ

          ๒๐๐๙ ยุวชน ๗ – ๘  ปี

๒๓.  เด็กชายศิวกร   แสงขำ   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน The 11st Thailand taekondo

          championships Bronze Medal

๒๔. เด็กชายชุมพล   สวนยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน “ธารน้ำ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ

         ครั้งที่ ๑”  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุวชน ๑๑ – ๑๒  ปี

๒๕. เด็กชายชุมพล   สวนยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเทศมาเลเซีย

๒๖. เด็กหญิงบุษบากร  สวนยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน “ธารน้ำ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ

         ครั้งที่ ๑”  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุวชน  ๙ – ๑๐  ปี

๒๗. เด็กชายจารุ   โฮ่หนู   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน   Pattaya super race ๒๐๐๘

๒๘. นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๘ ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลร่วมกับนักฟุตบอลเยาวชน

         สโมสร อาร์เซนอล

๒๙. นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลร่วมกับนักฟุตบอลเยาวชน

         สโมสร อาร์เซนอล

๓๐. เด็กหญิงสกุณา  สาแรก  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระนอง – พรเทพสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ ๑

          ปีการศึกษา   ๒๕๕๒

๑.      ครูที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  “ครูดีในดวงใจ” ในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๕๒  จำนวน ๔ ท่าน  ได้แก่

นางวาสนา  เหมวิหค   นางเพ็ญจิตร  ดาบเงิน   นางสุนีย์  มีกุล   นางสาวอรวรรณ  อัคสินธวังกูร

๒.    ครูได้รับเกียรติบัตร “ครูดีเด่น” เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๒  จำนวน ๒ ท่าน  ได้แก่

นางเรณู  ลีลาเศรษฐกุล   นางสาวลียวถึกสมบูรณ์

๓.     ครูที่ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดโครงงาน “พลังงานลม พลังแห่งความท้าทาย” Wind  of  Challenge  ประจำปี  ๒๕๕๒  ช่วงชั้นที่  ๓  ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักวิชาการพลังงานภาค ๑๒ กระทรวงพลังงาน  ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๔.     เด็กหญิงรติมา  บรรยงพงศ์เลิศ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๑ โรงเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

๕.     เด็กหญิงอธิชา   แสงบรรจง    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๑ สังกัดโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

๖.      เด็กชายนิรุตต์  ชลคุป  และเด็กชายปฏิญญา  คนมีฉลาด   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  การปั้นดินน้ำมันจากเรื่องที่กำหนดให้ (รูปทรงลอยตัว) การแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒

๕.  เด็กชายกนกพล   วิริยานันท์    เด็กชายกานต์พิพัฒน์   เพชรคง   เด็กชายเกริกพล  ศรีรัตนประพันธ์

      เด็กชายเกรียงศักดิ์  ตันติทวีวัฒนา  เด็กชายชวัฒน์   จันธบดี  เด็กชายเตวิช   สอิด  เด็กชายธนกฤต   ปิ่นทอง

             เด็กชายศรัณย์   ศิลป์สุวรรณ  และเด็กชายเศรษฐกิจ   สมาน   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  แอโรบิค 

            จากการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒

๖.   เด็กหญิงศิริรัตน์   สืบวิเศษ เด็กหญิงอรนุช  ประทีป ณ ถลาง  เด็กหญิงอินทิรา   แก้วดวงงาม  ได้รับรางวัล 

            ชนะเลิศการแข่งขัน  การทำอาหารคาว (อาหารจานเดียว) อาหารหวานเพื่อสุขภาพ  จากการแข่งขันมหกรรม

            วิชาการจังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒

๗.  เด็กชายจิรวัฒน์   สุวรรณวงศ์   เด็กชายสันต์ทศน์   สัตยเสถียร    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการ

      ออกแบบบรรจุภัณฑ์ – ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   การแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ต

      ระหว่าง  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒

๘.  เด็กหญิงรติมา   บรรยงพงศ์เลิศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  การแข่งขันมหกรรม

      วิชาการจังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒

๙.  เด็กหญิงกมลลักษณ์   ส่งตระกูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  (Multi  Skills  Competition)  การแข่งขัน

     มหกรรมวิชาการจังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒

๑๐. เด็กหญิงพานิชย์   ตั้งจักร  เด็กหญิงภัณฑิรา   ยังสืบตระกูล  เด็กชายสรวิชญ์   สิริพันธ์   ได้รับรางวัลรอง        ชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดโครงงาน “พลังงานลม พลังแห่งความท้าทาย” Wind  of  Challenge  ประจำปี  ๒๕๕๒  ช่วงชั้นที่  ๓  ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักวิชาการพลังงานภาค ๑๒ กระทรวงพลังงาน  ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๑๑. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุนทรัช  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  เทควันโดยุวชนเยาวชนบุคคลทั่วไปแห่ง

       ประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา

๑๒.  เด็กหญิงณัฐณิชา   สุนทรัช  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เทควันโดรายการกระบี่-อันดามัน  ครั้งที่  ๓ 

๑๓.  เด็กหญิงณัฐณิชา   สุนทรัช  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้

๑๔.  เด็กหญิงบุษบากร  สวนยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดรายการกระบี่-อันดามัน  ครั้งที่  ๓

๑๕.  เด็กชายชุมพล   สวนยา    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทเทควันโด  ซอง  คิง  ซอง  คัพ  ภาคใต้

๑๖.  เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีชัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ว่ายน้ำ  ณ  เทศบาลนครตรัง  รุ่นผลัดผสมผลัดฟรีสไตล์

๑๗. เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีชัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ว่ายน้ำ ณ  ราชกรีฑาสโมสร  กรุงเทพ  รุ่นผลัดฟรีสไตล์

๑๘. เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีชัย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน ว่ายน้ำ ณ  ศูนย์กีฬาทางน้ำ  “เสนานุกูล  จ.พังงา” รุ่นกบ  กรรเชียง  ฟรีสไตล์

๑๙. นักบาสเกตบอลโรงเรียนรุ่น  ๑๓  ปีชาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาจังหวัด  ประจำจังหวัดภูเก็ต

๒๐. นักฟุตบอลโรงเรียนรุ่น  ๑๓  ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลร่วมกับนักฟุตบอลเยาวชนสโมสรอารัง   

          ปีการศึกษา   ๒๕๕๓

๑.      ครูได้รับถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านความคิดสร้างสรรค์  ระดับประเทศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี จากการแข่งขัน “โครงงานนวัตกรรม  Thailand  Go  Green”  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จำนวน  ๓  ท่าน  ได้แก่นางสาวน้ำมนต์ แก้วซัง  นางสาวยุพิน อุยี่   นายอภิชัย  พ่วงทอง 

๒.    ครูรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องพลังงานในกลุ่มเยาวชน  ประจำปี ๒๕๕๓  โครงงานเรื่องการเรียนรู้พลังงานสู่อนาคต จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน ณ. วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๓  จำนวน  ๓ ท่าน  ได้แก่   นางสาวน้ำมนต์ แก้วซัง  นางสาวอรุณรัตน์  มีแสง   และ

นายอภิชัย  พ่วงทอง 

๓.     เด็กหญิงธมนต์รัตน์  ชูชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ (ระดับเหรียญทอง) จากการแข่งขัน   Multi  Skills  Commpetition  ระดับชั้น ป. ๔ – ๖ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔   ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

๔.     เด็กหญิงนภาพร  วุฒิชาญ  ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขันเดี่ยวขิม   ระดับชั้น    ป.๑ – ๖  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

๕.     เด็กชายกฤตนัย   แต่งงาม  ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่   ระดับชั้น    ป.๑ – ๖  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

๖.      นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตระดับมัธยมศึกษา  ได้รับถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านความคิดสร้างสรรค์  ระดับประเทศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี จากการแข่งขัน “โครงงานนวัตกรรม  Thailand  Go  Green”  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๗.     เด็กหญิงนภาพร  วุฒิชาญ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑  จากการแข่งขันเดี่ยวขิม  ระดับชั้น  ป. ๑ – ๖  ประเภทบุคคล   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ๖๐  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๘.     เด็กชายกฤตนัย   แต่งงาม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑  จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้น  ม. ๑ – ๓  ประเภทบุคคล   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ๖๐  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๙.      เด็กหญิงธมนต์รัตน์  ชูชาติ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑   การแข่งขัน Multi Skills Competition  ประเภทบุคคล   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ๖๐  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๑๐.  เด็กหญิงสิทธิณี   ศรีสวัสดิ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้น  ป. ๑ – ๖  ประเภทบุคคล   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ๖๐  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๑๑.      เด็กหญิงวิภาวดี  โกดี  เด็กหญิงประภาพร  พันพิริยะ  เด็กหญิงศุภิสรา  ตันติจรัสวโรดม  เด็กหญิงธิดาภรณ์  ประโลมรัมย์  และ เด็กชายชลน  ทองมี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันภาพยนต์สั้น  ระดับชั้น  ม. ๑ – ๖  ประเภททีม   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ๖๐  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๑๒.    เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่จิว  และเด็กชายสันต์ทศน์  สัตยเสถียร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม. ๑ – ๓  ประเภททีม จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ๖๐  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๑๓.     เด็กหญิงภัณฑิรา  ยังสืบตระกูล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การ แข่งขันประกวดบทกลอน  ตาม โครงการประกวดบทกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่  จากเทศบาลตำบลวิชิต

๑๔.     เด็กหญิงนุชนภา   เบญจสมัย  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัด  การประกวดเรียงความ  หัวข้อ   “ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของฉัน”  จากสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  ในกิจกรรม  การประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย  การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็งระดับภาค

๑๕.     เด็กหญิงสโรชา  เวชพันธ์สมบัติ  ได้รับรางวัลการเขียนสร้างสรรค์ระดับจังหวัด    การประกวดเรียงความ  หัวข้อ   “ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของฉัน”  จากสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  ในกิจกรรม  การประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย  การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็งระดับภาค

๑๖.      เด็กหญิงชลิตา  เฟื่องเวโรจน์สกุล    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เนื่องในวัน “ รพี  ๕๓”       จัดโดยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๑๗.     เด็กหญิงพาณิชย์  ตั้งจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ    การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เนื่องในวัน “ รพี  ๕๓”       จัดโดยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๑๘.     เด็กหญิงคาร์เทีย  คาวาก  ได้คะแนนอันดับ ๑  ระดับภาคใต้    จากการทดสอบทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  ๒๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา

๑๙.      เด็กหญิงแคทรียา  เฮเวตท์    ได้คะแนนอันดับ ๑  ระดับจังหวัด    จากการทดสอบทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  ๒๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา

๒๐.     เด็กหญิงธมนต์รัตน์  ชูชาติ  ได้คะแนนอันดับ ๑  ระดับภาคใต้    จากการทดสอบทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  ๒๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา

๒๑.    เด็กหญิงสุธินี  ลีลารัตน์รุ่งเรือง    ได้คะแนนอันดับ ๑  ระดับจังหวัด    จากการทดสอบทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  ๒๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา

๒๒.   เด็กชายพีท  ครอมมี่   ได้คะแนนอันดับ ๓  ระดับจังหวัด    จากการทดสอบทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  ๒๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา

๒๓.   เด็กหญิงศรุดา  ลิ่มถิ่น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  การเขียนเรียงความ ช่วงชั้น ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๒๔.   เด็กชายปุญญา  เทศดรุณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ช่วงชั้น ๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๒๕.   เด็กชายตะวันฉาย   จันทร์สระ   เด็กชายพชระ  บุญแสง  และเด็กหญิงชลิตา  แซ่ซั่น    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๒๖.    เด็กหญิงสุพัตรา  นุ้ยพิน   เด็กหญิง  วิจิตรา  แก้ววิไลศักดิ์   และเด็กหญิงจุฑามาศ   หนูน้อย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๒๗.   เด็กหญิงแก้ววิจิตรา  แก้ววิไลศักดิ์   และเด็กหญิงจุฑามาศ   หนูน้อย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม  ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๒๘.   เด็กหญิงสิทธิณี   ศรีสวัสดิ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ช่วงชั้น ๒   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๒๙.    เด็กหญิงสุชาวดี   แป้นจันทร์   และ เด็กหญิงศรีวรา   ประทีป ณ ถลาง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑   การแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขภาพ  ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๐.     นักเรียนทีมโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต   ช่วงชั้นที่  ๒  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑   การแข่งขันแอโรบิค  ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๑.     เด็กหญิงจิณห์วรา  เจนเจนประเสริฐ  และ  เด็กหญิงกนกพร  จำนงรักษ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation)    ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๒.   เด็กหญิงกิรณา  ชูแก้วและเด็กหญิงธมนวรรรณ     เฉิดโฉม    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ช่วงชั้น ๒  ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๓.    เด็กหญิงธมนต์รัตน์  ชูชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน Multi Skills Competition  ช่วงชั้น ๒   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๔.    เด็กหญิงแคทรียา  เฮเวตท์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑   การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)    ช่วงชั้น ๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๕.    เด็กหญิงอี่หยิง  แซ่หลี่   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑   การแข่งขันอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน  ช่วงชั้น ๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๖.     เด็กหญิงวาเลนตินา   ตริจจานี   เด็กหญิงณัฏฐา   ไชยปัญญา  และ  เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์สินธนนท์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๗.    เด็กหญิงวิภาวดี  โกดี  เด็กหญิงประภาพร  พันพิริยะ  เด็กหญิงศุภิสรา ตันติจรัสวโรดม เด็กหญิงธิดาภรณ์  ประโลมรัมย์และ เด็กชายชลน  ทองมี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษา  ประเภททีม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๘.    เด็กชายกฤตนัย   แต่งงาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (ฆ้องวงใหญ่)  ช่วงชั้น ๓  ประเภทบุคคล  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๓๙.     นางสาวภัณฑิรา  ยังสืบตระกูล   นางสาวกิตตมา  นามตะ  และเด็กชายธนวัฒน์  บัณยะผลึก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”   ช่วงชั้น ๓ ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๔๐.     เด็กหญิงรัชมีร์  อาจาร์จา  เด็กชายกิตติภณ  ธนารัตนกุล  เด็กชายศุภกร             จินดาพล, เด็กหญิงนิมากร    เดวีส  และเด็กหญิงเจกิตาน์   แสงเกตุ    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภททีม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๔๑.     เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่จิว  และเด็กชายสันต์ทศน์  สัตยเสถียร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒   การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ช่วงชั้น ๓ ประเภททีม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๔๒.   เด็กชายณัชพล  พิกุลผล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  จากการแข่งขันเทควันโด ซอง คิ ยอง คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ ๙ รุ่นอายุ ๖ ปีการศึกษา   ๒๕๕๓

๔๓.    เด็กชายณัชพล  พิกุลผล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันเทควันโด กรมหลวงชุมพรฯ แชมป์เปี้ยนชิพ  ๒๐๑๑ ครั้งที่ ๕  ปีการศึกษา   ๒๕๕๓

๔๔.    เด็กชายณัชพล  พิกุลผล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  จากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔  ที่จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๔๕.    เด็กชายณัชพล  พิกุลผล  ได้รับรางวัลชนะเลิศนักกีฬายอดเยี่ยมชาย  จากการแข่งขันเทควันโด    GH  BANK   ยุวชน-เยาวชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรี

๔๖.     เด็กชายณัชพล  พิกุลผล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  จากการแข่งขันเทควันโด  ซองคิยองคัพ  ภาคใต้  ครั้งที่  ๙  รุ่นอายุ ๗ – ๘ ปี  ที่จังหวัดสงขลา

๔๗.    เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันเทควันโด  กระบี่อันดามันแชมป์เปี้ยนชิพ  ครั้งที่ ๔  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

๔๘.    เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันเทควันโด  ซองคิยองคัพ  ภาคใต้  ครั้งที่  ๙  รุ่นอายุ ๗ – ๘ ปี  ที่จังหวัดสงขลา

๔๙.     เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  จากการแข่งขันเทควันโด กรมหลวงชุมพรฯ แชมป์เปี้ยนชิพ  ๒๐๑๑ ครั้งที่ ๕  ปีการศึกษา   ๒๕๕๓

๕๐.     เด็กชาย ป ปฏิภา  รักษาราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ว่ายน้ำฟรีสไตล์  ๑๐๐  เมตร  จากการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๑.     เด็กชาย ป ปฏิภา  รักษาราช  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ว่ายน้ำฟรีสไตล์  ๒๐๐  เมตร  จากการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๒.   เด็กชาย ป ปฏิภา  รักษาราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ว่ายน้ำเดี่ยวผสม    จากการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๓.    เด็กชาย ป ปฏิภา  รักษาราช  ได้รับรางวัลถ้วยรวมรองชนะเลิศ  อันดับ ๒    จากการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๔.    นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนรุ่น ๑๐ ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๕.    นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนรุ่น ๑๒ ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒    การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๖.     นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนรุ่น ๑๔ ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒    การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

๕๗.    นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนรุ่น ๑๓ ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑    การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

              ปีการศึกษา   ๒๕๕๔

         ๑.     ครูได้รับการเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๕๔  จำนวน๑๒ ท่าน  ได้แก่

                   นางพิกุลชยา  จินณรัตน์   นางวาสนา   เหมวิหค   นางเรณู   ก้านกนก   นางเรณู   ลีลาเศรษฐกุล  

                   นางสาวนงนุช   อรินพ่าย   นางสุนีย์   มีกุล   นางธันยมัย   ประไพ   นางดัชนี   บุญสุขานนท์   นางอารษา

                   แก้วแดง   นางสาวปรีช์ชฎาธิป   อัคสินธวังกูร   นางอัจฉราภรณ์   สุวรรณรัตน์   และนางสมรศรี  เพ็ชร์เล็ก

         ๒.    ครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานในโครงการส่งเสริม

                  และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องพลังงานในกลุ่มเยาวชน  ประจำปี ๒๕๕๔  โครงงาน  เรื่อง

                   ไบโอแก๊สจำลองการเรียนรู้สู่อนาคต จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน

วันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จำนวน  ๓ ท่าน  ได้แก่   นางสาวน้ำมนต์ แก้วซัง  นางสาวอรุณรัตน์  มีแสง  

๓.     ครูได้รับได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ จำนวน  ๒ ท่าน  ได้แก่ นางสาวน้ำมนต์  แก้วซัง  และ  นางอรุณรัตน์  ทิพย์วงษา

๔.     เด็กชายภาษิต   ชินศรี   , เด็กหญิงสรัลชนา   รุ่งเรือง และ เด็กหญิงกนกณัฐ   นาคเผือก  ได้รับรางวัล

       เหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑  การแข่งขันการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ   ระดับ

       ปฐมวัย  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่าง

      วันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๕.  เด็กชายนรินธร  บุรีรักษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒  การแข่งขัน   การเล่านิทาน ประกอบการแสดงประกอบสื่อ   ระดับปฐมวัย  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๖.  เด็กหญิงนารดา  มหัทธนพรรค  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๗.  เด็กหญิงวริสราพร  บุรีวัน  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑  การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๓   ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๘.  เด็กหญิงชลมารค  ประทีป ณ ถลาง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒  การแข่งขันคิดเลขเร็ว   ระดับชั้น ป.๔-๖    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๙.  เด็กหญิงพิชญา  สตภูมินทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓  การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๐.  เด็กหญิงนัชพร  สวยงามได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ประเภทขิม ๗ หย่อง   ระดับชั้น ป.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๑.  เด็กหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๒. เด็กหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๓.  เด็กหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๔.  เด็กหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๕.  เด็กหญิงณัฎฐณิชา  การะเวก  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันกิจกรรม Spelling Beeระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๖.  เด็กชายปรภัษ  แซ่ลี้  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๔  กันยายน – ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๑๗.  นายตะวัน  อับดุลรอฮีมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่    ๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   

๑๘.  นายณัฐวุฒิ   สืบสิน  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่    ๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   

๑๙.  เด็กชาย  ธนวัฒน์  บุณยะผลึก  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันคิดเลขเร็ว   ระดับชั้น   ม.๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่    ๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

๒๐.  เด็กชายภานุเดช   ข่วงทิพย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔     

๒๑.  เด็กหญิงชุติมณฑณ์     คำตั๋น ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔     

๒๒.  เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประเสริฐ  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม. ๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔      ให้ไว้       ณ วันที่   ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๓.  เด็กชายพรเทพ  ภุมริน  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ประเภทระนาดทุ้ม    ระดับชั้น ม. ๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต 

        ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๔.  เด็กชายกฤตนัย  แต่งงาม  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ประเภท ฆ้องวงใหญ่    ระดับชั้น ม. ๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๕.  เด็กชายธนบัตร  หอมทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ประเภท    ฆ้องวงเล็ก  ระดับชั้น ม. ๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๖.  เด็กหญิงสิทธิณี  ศรีสวัสดิ์  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ม. ๑-๓  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔   ให้ไว้       ณ วันที่   ๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๗.  นายสมชาย   เชตรี   ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒ D Animation) ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔   ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๘.  นายณราวิช   แซ่จิว   ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒ D Animation) ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔   ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๒๙.  นายอัครเดช   ปานดำ  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่   ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๐.  นายสันต์ทศน์   สัตยเสถียร  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่   ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๑.  นายธนาสิน   เนื่องจำนง  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๒.  นายพิจิตร   พิมพานัส  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๓.  นายวัชรพงศ์   จันทะโสม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง    การแข่งขันกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับจังหวัด  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๔.  นายอาลีฟ   บุญมาเลิศ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง    การแข่งขันกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับจังหวัด  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๕.  นายกิตติภณ   ธนารัตนกุล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    การแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Webpageประเภท  Wep  Editer  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับจังหวัด  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๖.  เด็กหญิงสุพัชรี   จินณรัตน์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    การแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Webpageประเภท  Wep  Editer  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับจังหวัด  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๗.  เด็กหญิงณิชาพัชร์   ทิพย์ภักดี  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS  ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๘.  นางสาวเจนจิณณ์   เจนเจนประเสริฐ  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS  ระดับชั้น ม.๑-๖  ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ให้ไว้ ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๓๙.  นางสาวชนนิกานต์   สง่าศิลป์  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๔๐.  นางสาวนุชนภา   เบญจสมัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๔๑.  นางสาวสโรชา   เวชพันธ์สมบัติ  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๑    การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ให้ไว้       ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๔๒.  เด็กหญิงเคลาเดีย   เฟนาดิ  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๓    การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 

๔๓.  เด็กหญิงพิรัญญา  กรอช๊อป ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 

๔๔.  เด็กหญิงรัชมีร์  อาจาร์จา  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 

๔๕.  เด็กชายโจเซฟ  ลี ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ  ๒    การแข่งขันMulti Skills Competition  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับเขตพื้นที่  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่    ๔ – ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 

๔๖.  นายกฤตนัย   แต่งงาม ได้รับรางวัลเกียติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ  ๑    กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  ประเภท เดี่ยวฆ้องวงใหญ่    ระดับชั้น ม. ๑-๓   ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๔๗.  เด็กชายธนบัตร   หอมทอง ได้รับรางวัลเกียติบัตรระดับเหรียญเงิน    กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  ประเภท เดี่ยวฆ้องวงเล็ก    ระดับชั้น ม. ๑-๓   ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๔๘.  นางสาวสรวรรณ   ณ ถลาง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๔๙.  นางสาวนุชนภา   เบญจสมัย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๕๐.  นางสาวสโรชา   เวชพันธ์สมบัติ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ระดับชั้น ม.๑-๓    ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๕๑.  นายสมชาย   เชตรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒ D Animation) ระดับชั้น ม.๑-๓     ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๕๒.  นายณราวิช   แซ่จิว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒ D Animation) ระดับชั้น ม.๑-๓     ระดับภาคใต้  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๗ –  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๕๓.  นายกฤตนัย   แต่งงาม ได้รับรางวัลเกียติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  ประเภท เดี่ยวฆ้องวงใหญ่    ระดับชั้น ม. ๑-๓   จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๕ –  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๕   ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

๕๔.  นายสมชาย   เชตรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง    กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒ D Animation) ระดับชั้น ม.๑-๓     จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๕ –  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๕   ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

๕๕.  นายณราวิช   แซ่จิว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง    กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(๒ D Animation) ระดับชั้น ม.๑-๓     จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่  ๒๕ –  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๕   ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

๕๖.  เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตต์ซื่อ  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๑  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบทักษะทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครั้งที่  ๑๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๕๗.  เด็กหญิงพัชราพร   หนูไหม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ    การประดิษฐ์บัตรอวยพรวันพ่อพร้อมบทกลอน  ระดับประถมศึกษา    ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดช  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จากเทศบาลตำบลวิชิต  ให้ไว้  ณ วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 ๕๘.  นางสาวนุชนภา   เบญจสมัย    ได้รับรางวัลชนะเลิศ    การประดิษฐ์บัตรอวยพรวันพ่อพร้อมบทกลอน  ระดับมัธยมศึกษา    ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จากเทศบาลตำบลวิชิต  ให้ไว้  ณ วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔

๕๙.  เด็กหญิงวิจิตรา   แก้ววิไลศักดิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑    การประดิษฐ์บัตรอวยพรวันพ่อพร้อมบทกลอน  ระดับมัธยมศึกษา    ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดช  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จากเทศบาลตำบลวิชิต  ให้ไว้  ณ วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔  

๖๐.  เด็กหญิงสุพัชรี   จินณรัตน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒    การประดิษฐ์บัตรอวยพรวันพ่อพร้อมบทกลอน  ระดับมัธยมศึกษา    ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดช  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จากเทศบาลตำบลวิชิต  ให้ไว้  ณ วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

๖๑.  เด็กหญิงเอมมิกา  เพ็ญรัตน์  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๑  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

 ๖๒.  เด็กชายวศิน  วิจิตรกำจร  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๒  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๓.  เด็กชายปัณณธร  เลิศภัทรกิจ  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๓  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๔.  เด็กหญิงฟ้าสวย  จันทร์สระ  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๑  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๕.  เด็กหญิงบรรณสรณ์  พานทอง  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๑  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๖.  เด็กหญิงนภอร  สุขสวัสดิ์ศักดิ์  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๓  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๗.  เด็กหญิงเอมมิกา  เพ็ญรัตน์  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๑  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๘.  เด็กชายกิตติภัฏ  ทวีรัตน์  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๒  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๙.  เด็กชายวศิน  วิจิตรกำจร  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๓  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๗๐.  เด็กหญิงพัชราพร  หนูไหม  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๑  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๗๑.  เด็กหญิงฟ้าสวย  จันทร์สระ  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๒  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๖๘.  เด็กชายธฤต  จตุราบัณฑิต  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๓  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๗๒.  เด็กหญิงพีรญา  เรืองอนันตไพศาล  ได้รับเกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับ  ๓  ของจังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์  ครั้งที่  ๒๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา   จำกัด

๗๓.   เด็กหญิงดวงพร  ไกรนุช  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

๗๔.  เด็กหญิงพัชราพร  หนูไหม  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษา “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

๗๕.  เด็กหญิงสุพัชรี  จินณรัตน์  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

๗๖.  เด็กหญิงปรางค์วิลัย  พิมพ์สุวรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

๗๗.  เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทิพย์ภักดี  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔

๗๘.   เด็กหญิงภูสุดา  แซ่ลี้  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

 ๗๙.    เด็กชายนิโคลัส  ซินุตติ  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

๘๐.    เด็กชายกมล  ปารดาน  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ  จากการประกวดภาพศิลป์ “แสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคต”  โครงการ Thailand  GO  GREEN  ๒๕๕๔ 

๘๑.  เด็กหญิงสิรีธร  ภักดี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ซอง คิ ยอง คัพ  ภาคใต้  ครั้งที่ ๙

         วันที่  ๓๐- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๘๒. เด็กหญิงสิรีธร  ภักดี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโด  ชิงแชมป์ภาคใต้  ครั้งที่ ๑๔

        วันที่ ๑๙-๒๑  เมษายน ๒๕๕๔

๘๓. เด็กหญิงสิรีธร  ภักดี   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด กระบี่อันดามัน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๕

        วันที่ ๒๐-๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔

๘๔.  เด็กหญิงสิรีธร  ภักดี   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาเทควันโด  เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามมหาราช 

         ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๔

๘๕. เด็กชายชันยวัฒน์  ทองลาด   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกระบี่อันดามัน  แชมเปี้ยนชิพ  ครั้งที่ ๔

        ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

๘๖. เด็กชายชันยวัฒน์  ทองลาด   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน ซอง คิ ยองคัพ  ภาคใต้  ครั้งที่ ๙ 

         วันที่  ๓๐-๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓

๘๗.  เด็กชายชันยวัฒน์  ทองลาด   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ 

         ครั้งที่ ๒ วันเสารฺที่  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน  จังหวัด

        นนทบุรี

๘๘.  เด็กชายชันยวัฒน์  ทองลาด   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด เกาะสมุยเทควันโด

         แชมป์เปี้ยนชิพครังที่ ๒

๘๙. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระบี่อันดามัน  แชมเปี้ยนชิพ 

         ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ      

๙๐. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันซอง คิ ยองคัพ  ภาคใต้  ครั้งที่ ๙  วันที่

        ๓๐-๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓

๙๑. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกรมหลวงชุมพร ฯเทควันโดแชมป์

         เปี้ยนชิพ  ๒๐๑๑  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔

๙๒. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน เกาะสมุยเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ

         ครั้งที่ ๒

๙๓. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  แรงกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด กระบี่อันดามัน แชมป์เปี้ยนชิพ

               ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐-๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔