ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต นับเป็นฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับด้านการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ  ทางด้านการใช้อาคารมีหน้าที่หลักสำคัญดังต่อไปนี้

                    งานบำรุงรักษา
                     งานการใช้อาคารสถานที่
                    งานพัสดุ ครุภัณฑ์
                     งานสุขาภิบาล
                     งานสร้างปรับปรุง