คณะกรรมการอำนวยการ
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

                     1.       ซิสเตอร์ศรีเวียง       อาภรณ์รัตน์            ประธานกรรมการ
                                           2.       นายชลำ                 อรรถธรรม             ผู้แทนกระทรวงศึกษาธ
                                           3.       นางพิกุลชยา           จินณรัตน์               กรรมการ
                                          4.       นางสาวอาลัย          วงศ์เสรี                  กรรมการ
                                           5.       นายนิมิตร               เอกวานิช               กรรมการ
                                           6.       นางสุจีรา                ตันทวีวงศ์              กรรมการ
                      7.      
นายธนวิทยา           ต้นสาลี                  กรรมการ
                                           8.       นางวณิชชา            เพชรสุวรรณ           กรรมการ
                                           9.       บาทหลวงภาคภูมิ     วรพรทัศนา            กรรมการ
                                          10.     นายนิพนธ์             พะตะวงศ์              กรรมการ
                                           11.     นางวิภาพรรณ         คูสุวรรณ                ผู้ทรงคุณวุฒ
                                           12.     นางเสาวรส            ลียะวณิช                ผู้ทรงคุณวุฒิ
                                           13.     ซิสเตอร์สายทิพย์     ระดมกิจ                
กรรมการ และ เลขานุการ