ฝ่ายบุคลากรนางเรณู  ลีลาเศรษฐกุล
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต