ทำเนียบผู้บริหาร

           

ซิสเตอร์ ศรีเวีัยง  อาภรณ์รัตน์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็