ฝ่ายกิจการนักเรียนนายจำลอง  นวลศรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต