ฝ่ายวิชาการนางพิกุลชยา  จินณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต