ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวอรวรรณ  อัคสินธวังกูร
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต