ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่นทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

       

ปี
2544                     ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา   4 ใน
                                  
การเข้าร่วมประกวด และ แข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับเขตการศึกษา
ปี 2545
                     ได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรไลออนส์สากล ได้เป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหา
                                  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (ภาคใต้)
ปี 2546                      ได้รับถ้วยโรงเรียน สนับสนุนและส่งเสริมการประกวดมารยาทไทยดีเด่น
                                  ของกระทรวงวัฒนธรรม

ปี 2546
                     ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน
ปี 2546-2547            ไ 
ด้รับการประเเมินคุณภาพรอบแรกผลการตรวจได้ระดับดี
ปี 2549                     ได้รับการประเเมินคุณภาพรอบแรกผลการตรวจได้ระดับดีเยี่ยม
            

                                            

                     ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
                       ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ( สสวท. )   ประจำปีการศึกษา 2548
         
สาขาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1      
                            *****   1.   เด็กชายศุภวิชญ์    แกล้วกล้า                  ป. 3/6
                            *****   2.  เด็กชายเอกบุรุษ     เฉลิมทอง                  ป. 3/7
         สาขาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2
                            *****  1.  เด็กหญิงศุภลักษณ์   ทองประสิทธิ์         ป. 6/6

                        
                                    ผลการแข่งขันการประกวด " แฟนซีหนูน้อยบิ๊กซี "
                                      วันที่ 15  มกราคม 2549   ณ. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี
                 
  รางวัลชนะเลิศ                                           ด.ญ. กมลชนก  แก้วสุวรรณ    ชั้น  ป. 3/2  
                                                                                         ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                  ด.ญ.  เกวลี   จำปาทอง    ชั้น  ป. 6/2
                                                                                         ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท
                   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                  ด.ญ.  รวิสรา    ประโลมรัมย์   ชั้น  ป. 3/2
                                                                                         ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท


                               ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหากรรมวิชาการ 2005
               ณ. โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่  1-3  กันยายน 2548


เด็กชายศุภวิชญ์
               แกล้วกล้า                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหา
                                                                          ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 1
เด็กหญิงสุพิชญา
             ปิยานนท์พงศ์            ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหา
                                                                          ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 2
เด็กชายศาศวัตร
               ศิลปทองคำ               ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
                                                                           ประเภททีม
  ช่วงชั้นที่ 2
เด็กชายไชยวัฒน์
             แซ่อื้ง                        ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
                                                                          ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 2
เด็กหญิงศุภลักษณ์
          ทองประสิทธิ์             ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
                                                                           ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 2
เด็กหญิงศุภลักษณ์
          ทองประสิทธิ์              ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
                                                                             ประเภทบุคคล ช่วงชั้นที่ 2
เด็กชายปฐวี
                      ภูเก้าล้วน                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
                                                                           คณิตศาสตร์ ประเภทบุคคล ช่วงชั้นที่ 1
เด็กชายศุภณัฐ
                  พิกุลทอง                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
                                                                            คณิตศาสตร์ ประเภททีม ช่วงชั้นที่ 1
เด็กหญิงศิริประภา
          ณ นคร                        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
                                                                            คณิตศาสตร์ ประเภททีม   ช่วงชั้นที่ 1
เด็กชายปฐวี
                      ภูเก้าล้วน                  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
                                                                            คณิตศาสตร์ ประเภททีม    ช่วงชั้นที่ 1

                                  
  ผลงานดีเด่นประจำปี  2549
เด็กหญิงสุพัฒชรี               ช่วยชนะ                   ได้รับรางวัล  การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง เทศบาลถลาง ภูเก็ต
เด็กหญิงบุษยากร               สวนยา                     ได้รับชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด  ยุวชนหญิง
                                                                          สมาคมเทควันโดภูเก็ต
เด็กหญิงจริยา                    ทองประสิทธิ์            รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
                                                                          โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
เด็กหญิงฐิติรัตน์                 ช่างทอง                   รองชนะเลิศอันดับ  1 การแข่งขันคัดลายมือ
                                                                        โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงกวิสรา                 วัฒนไพบูลย์            รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
                                                                           โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

เด็กหญิงฐิติรัตน์                 โชคสวัสดิ์               สอบแข่งขันได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันวัด
                                                                         วัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
                                                                         บริษัท ท็อปเทสท์  เซ้นเตอร์  จำกัด  
เด็กหญิงพรสงกรานต์        เทพซาตรี                  รางวัลเหรียญทอง MISIC  TEEN CHALLENGE
                                                                           yamaha  thailand  music  festival  2007
เด็กชายวิศรุต                     พชรปรีชา                 รางวัลเหรียญเงิน ELECTONE  ENSEMBLE  อายุไม่เกิน 9  ปี
                                                                            yamaha  thailand  music  festival  2007

เด็กชายณัฐวุฒิ                   งามแสง                     รางวัลเหรียญเงิน ELECTONE  ENSEMBLE  อายุไม่เกิน 9  ปี
                                                                            yamaha  thailand  music  festival  2007

เด็กหญิงวริษฐา                 พชรปรีชา                  รางวัลเหรียญเงิน ELECTONE  ENSEMBLE  อายุไม่เกิน  13 ปี
                                                                            yamaha  thailand  music  festival  2007

เด็กหญิงกาญจนา               ไหมอ่อน                  ชนะเลิศอันดับ  1  CENTRAL  CHINESE  KIDS  2005
                                                                            ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  ภูเก็ต
เด็กชายโจเดิ้ล                     รัสเซล                      รองชนะเลิศอันดับ 2 PHUKET OPEN 2005 TAEKWONDO
                                                                            CHAMPIONSHIP  2005
เด็กชายชุมพล                     สวนยา                     รองชนะเลิศอันดับ 2  PHUKET OPEN 2005
                                                                            TAEKWONDOCHAMPIONSHIP  

เด็กชายเคน                         ทักค์มาน์น               ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด  ซอง คิ ยอง คัพ  
                                                                           สโมสรเทควันโดสุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงสุพัชรี                    จินณรัตน์                 รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กหญิงกนกพิชญ์              วัฒนไพบูรณ์            รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เด็กชายภาณุชิต                    ตะการกิจ                ชนะเลิศอันดับ  3 ประกวดมารยาทไทย
                                                                           เทศบาลนครภูเก็ต
เด็กหญิงปยฉัตร                 แก้วแดง                   ชนะเลิศอันดับ  2 ประกวดมารยาทไทย
                                                                           เทศบาลนครภูเก็ต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต                                 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
                                                                         ครั้งที่  2 ระดับปฐมวัย  และ ระดับประถมศึกษา
                                     ผลงานดีเด่นประจำปี  2550
เด็กหญิงสมิตา  รังสรรค์นิเวศ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ    2    การแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
                                                                         จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กหญิงฉัฐวัสส์  รัตนา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
                                                                          จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
  เด็กหญิงโยษิตา  ชัยชนะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์    
                                                                            จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กหญิงจริยา  ทองประสิทธิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดโครงงาน      คณิตศาสตร์
                                                                            จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กหญิงวัชรากรณ์  ทวีสมาน  ได้รับรางวัลชมเชย   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
                                                                           จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กหญิงอนัญดา  สอาดพงษ์  ได้รับรางวัลชมเชย   การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์   
                                                จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กหญิงสุพัชรี  จินณรัตน์  ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์    
                                                                            จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เด็กชายศุภวิชญ์  แกล้วกล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน 
                                       Impromto  Speaking  Contest   จากเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
เด็กหญิงนภัสถ์
  สตภูมินทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ    2   
             การแข่งขันตอบปัญหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  จากสถานีวิทยุ  Happy  ร่วมด้วยช่วยกัน  103.50
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับยอดเยี่ยม
                                                                   งานศิลป์หัตถกรรมภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                             ผลงานดีเด่นประจำปี  2551
นักเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรี  TO BE NUMBER ONE MUSIC CHALLENGE
                                                                         จากพลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดดอกไม้สด จากการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
                                                                          จากกลุ่มโรงเรียนเอกชน
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด  SCIENCE  SHOW  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                                                                           การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน
ักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีระดับประเทศโรงเรียนดนตรีสยามกลการ (สถาบันดนตรียามาฮ่า)
      เด็กชายวิศรุต  พชรปรีชา ,เด็กหญิงวริษฐา  พชรปรีชา และ เด็กหญิง ภูริชญา  ทิพย์พิมาศ
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ THE   SOUTH  THAILAND  TAEKONDO  CHAMPIONSHIPS
 ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง   เด็กชายชุมพล   สวนยา  ประเภทอายุ  11-12  ปีชาย  รุ่น E
 รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  เด็กหญิงณัฐนิชา  สุนทรัช  ประเภทอายุ  7-8  ปี  รุ่น B

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เด็กชายศิวกร  แสงขำ  ประเภทอายุ  7-8  ปี  รุ่น F
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงบุษบากร  สวนยา  ประเภทอายุ  7-8  ปี  รุ่น B
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  เด็กหญิงธรณ์ธันย์   แสงขำ ประเภทอายุ  9-10  ปี  รุ่นG                           
                                                

                                  ผลงานดีเด่นประจำปี  2552-2553
                               click เพื่อดูรายละเอียดด้านใน


 


                                                                                                                                                                

 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 

 

 

    
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร
    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  

วิชาการ.คอม
   

ค้นหาข้อมูล

 
 
 

Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
Last updated : 01-06-2008

 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com